امنیت اطلاعات

طراحی، مشاوره، پیکربندی و پشتیبانی امن مرکز عملیات امنیت (SOC) و (NOC)
طراحی، مشاوره، پیکربندی و پشتیبانی سیستم مدیریت رخدادها و حوادث امنیتی (SIEM)
طراحی، مشاوره، پیکربندی و پشتیبانی امن سازی و مقاوم سازی برنامه های کاربردی و سیستم عامل ها، سرورها و تجهیزات شبکه
ارائه و پیاده سازی چارچوب تداوم کسب و کار (BCMS)
ارزیابی و مدیریت ریسک،
مشاوره و پیاده سازی ISMS
انجام تست نفوذ تخصصی تجهیزات شبکه

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: