فارنزیک (Forensics):

فارنزیک (Forensics) مجموعه تکنیک‌ها و متدهایی است که برای جمع‌آوری شواهد از تجهیزات کامپیوتری، رسانه‌های دیجیتالی و… برای کشف حادثه و علل رخ دادن آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هچنین علم کشف و ضبط و پردازش و تفسیر داده‌ها از کامپیوتر است.

باتوجه به وقوع حوادث امنیتی، سازمان‌ها نیاز دارند تا ریشه و علل حادثه را مشخص کنند. برای این امر به یک تیم فارنزیک خبره برای بررسی علل وقوع یک حادثه نیاز است. مشخص شدن عوامل موثر در رخ دادن یک حادثه امنیتی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا شناساسی نحوه ورود مهاجم به سازمان، راهکارهای دفاعی خود را بازنگری کرده و با به کارگیری اقدامات دفاعی، از نفوذ مجدد مهاجم به سازمان جلوگیری نمایند. همچنین فارنزیک کمک می‌کند تا سازمان‌ها فاز ریشه‌یابی(Eradication) را انجام داده و در بخش درس‌های آموخته شده از حوادث(Lesson Learn) نسبت به بهبود پایگاه دانش امنیتی خود، اقدام نمایند.

فارنزیک (Forensics) چه مزایایی دارد:

  • افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به حوادث
  • به حداقل رساندن از دست‌دادن یا سرقت و همچنین آسیب به شهرت سازمان در اثر یک حمله سایبری
  • تقویت پروتکل‌ها و رویه‌های امنیتی موجود از طریق درک کامل‌تر از چشم انداز تهدید و خطرات موجود
  • کمک به تعقیب عامل تهدید از طریق شواهد و مستندات
  • کمک به فرایند ریشه کن کردن(Eradication) حوادث امنیتی
  • بهبود پایگاه دانش سازمان از طریق درس‌های آموخته شده (Lesson Learn)

خدمات ما در حوزه فارنزیک (Forensics):

  • مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی فارنزیک (Forensics)