خدمات ما

آنچه ما ارائه می دهیم

مرکز عملیات امنیت (SOC)

مرکز عملیات امنیت (SOC)

مشاوره، نظارت، پیاده سازی و راهبری مرکز عملیات امنیت (SOC)

تیم مقابله با رخدادهای امنیتی (CSIRT)

تیم مقابله با رخدادهای امنیتی (CSIRT)

مشاوره، نظارت، پیاده سازی و راهبری تیم مقابله به رخدادهای امنیتی (CSIRT)

مقاوم‌سازی امنیت شبکه (Hardening)

مقاوم‌سازی امنیت شبکه (Hardening)

مشاوره، نظارت و اجرای مقاوم‌سازی امنیت شبکه (Hardening)

تحلیل بدافزار (Malware Analysis)

تحلیل بدافزار (Malware Analysis)

مشاوره، نظارت و اجرای تخصصی تحلیل بدافزار (Malware Analysis)

شکار تهدیدات (Threat Hunting)

شکار تهدیدات (Threat Hunting)

مشاوره، نظارت و اجرای عملیات شکار تهدیدات (Threat Hunting)

فارنزیک (Forensics)

فارنزیک (Forensics)

مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی فارنزیک (Forensics)

تست نفوذپذیری (Penetration Test)

تست نفوذپذیری (Penetration Test)

مشاوره، نظارت و اجرای تخصصی تست نفوذپذیری (Penetration Test)

شناسایی و پاسخ‌دهی تهدیدات Endpoint

شناسایی و پاسخ‌دهی تهدیدات Endpoint

مشاوره، نظارت و اجرای عملیات شناسایی و پاسخ‌دهی تهدیدات Endpoint

تیم قرمز (Red Team)

تیم قرمز (Red Team)

مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصیRed Team

مرکز داده (ِData Center)

مرکز داده (ِData Center)

مشاوره، نظارت، اجرا، پشتیبانی و راهبری مراکز داده (Data Center)

خدمات تخصصی  زیرساخت شبکه

خدمات تخصصی زیرساخت شبکه

مشاوره، نظارت، اجرا، راهبری و پشتیبانی زیرساخت اکتیو شبکه

خدمات تخصصی مجازی سازی

خدمات تخصصی مجازی سازی

مشاوره، نظارت، پیاده سازی، راهبری و پشتیبانی خدمات تخصصی مجازی سازی