BCMS


در شرایط کسب و کار کنونی و با پیشرفت‌ها و تحولات جهانی ، فرآیند تداوم کسب و کار خود را به عنوان یک موضوع مهم در تمامی سازمان‌ها مطرح کرده و مدیریت این فرآیند به عنوان یک بخش ضروری در تمام قسمت‌های کسب و کار شناخته می‌شود. توانایی یک سازمان برای نگهداشت واستمرار فعالیت‌های محوری و حیاتی خود پس از بروز یک حادثه و انقطاع و همچنین سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالت عادی ، می‌توانند عامل‌های اساسی موفقیت و یا شکست یک سازمان را تعیین نمایند. ازطرفی روند بی‌وقفه و فراهم‌بودن اطلاعات و فعالیت‌های کلیدی مرتبط با خدمات زیرساختی فناوری اطلاعات،همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌ها در پدافند الکترونیکی و دفاع سایبری بوده که معمولاً از طریق استقرار استانداردهای این حوزه مدیریت می‌شوند. مدیریت تداوم کسب و کار در حقیقت پیش از وقوع یک واقعه ، اثرات بالقوه وقفه حاصل از آن واقعه را در توانایی سازمان جهت انجام ادامه و پیشبرد فعالیت‌هایش ، شناسایی کرده و به سازمان اجازه می‌دهد تا تمام یا بخشی از خساراتی که متوجه قابلیت‌ها و توانایی‌های عملیاتی سازمان می‌گردد را کاهش دهد.
بااین توضیح،احتیاج به یک استاندارد مناسب بر اساس مدیریت تداوم کسب و کار انتظار می‌رفت و انتشار استانداردهای BS25999 توسط موسسه استانداردانگلستان (BSI) و همچنین استانداردهای ISO 22301 و ISO 22302 توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) باعث به وجود آمدن یک چارچوب مناسب برای سیستم مدیریت تداوم کسب و کار شد.
از طرفی استاندارد ISO/IEC 27031 در سال 2011 در سری خانواده استانداردهای 27000 انتشار یافته و به آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تداوم کسب و کار اختصاص داده شده است و بااستفاده ازچرخه PDCA با مدیریت تداوم کسب و کار وهمچنین مدیریت امنیت اطلاعات یکپارچه می‌گردد. برای سازمان‌هایی که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را با استفاده از ISO/IEC 27001 استقرار داده‌اند و یا دارای سیستم مدیریت تداوم کسب و کار مطابق با استانداردهای 2239 PAS و یا ISO 22301 هستند، استقرار آمادگی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تداوم کسب و کار با توجه به استانداردهای فوق انجام شده و از هرگونه عملیات تکراری پرهیز می‌گردد.

مزایا و پیامدهای یک سیستم مدیریت تداوم کسب و کار اثربخش، عبارتند از:
• سازمان از پیش توانایی شناسایی تاثیرات ناشی از وقفه در فرایندهای عملیاتی که متوجه عملیاتش می‌شود را دارد
• سازمان توانایی مدیریت ریسک‌های بیمه نشدنی مانند ریسک‌هایی که متوجه شهرت و اعتبار سازمان می‌شود را دارد
• سازمان دارای یک برنامه‌ی پاسخگویی اثربخش به وقفه‌ها می‌باشد
• سازمان می‌تواند با انجام فرآیندهای تمرینی یک واکنش و آمادگی مناسب را به وجود آورد
• سازمان با داشتن توانایی تحویل و ارائه‌ی به موقع محصولات و خدمات، مزیت رقابتی کسب نماید
• فعالیت‌ها و خدمات کلیدی شناسایی و حفظ شده و استمرار آن‌ها تضمین می‌شود
• کارکنان آموزش می‌بینند تا بتوانند از طریق واکنش‌های مناسب، به طور اثربخش به یک حادثه یا وقفه کسب و کار پاسخگو باشند
• زنجیره‌ی تأمین سازمان امن باقی خواهد ماند
• سازمان همواره در مقابل قوانین و الزامات سطح صنعت و ملی پاسخگو باقی می‌ماند.

کارشناسان مجرب شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار به مشتریان خود می باشند.

			  

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.