SIEM

مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع یا ( Security Information and Event Management ) به کارشناسان و افراد حرفه ای در زمینه امنیت کمک میکند که هشدار های امنیتی منتشر شده توسط نرم افزار وسخت افزار شبکه رابموقع (Real-time) آنالیز و به هم مرتبط کنند . این عامل در بخش های IT سازمان ها گستردگی ورواج زیادی ندارد و اگر سازمان ها از آن استفاده کنند روند عملیات IT و بهره وری آنان بهبود میابد و وضعیت امنیت سازمان افزایش خواهد یافت.
مدیریت امنیت اطلاعات و وقایع (SIEM) آمیزه ای از مدیریت امنیت اطلاعات (SIM) و مدیریت وقایع (SEM) میباشد که یکپارچه شده است.بنابراین شما می توانیدبموقع تهدید ها را شناسایی کنید و بر روی آنها عمل کنید، مسائل محیطی تهدید های امنیتی احتمالی را درک کنید، موارد تطبیق و مدیریت ریسک را بررسی کنید.

مهم ترین عملکرد های محصول SIEM به شرح ذیل میباشد:
• مطابقت
• پشتیبانی از عملیات
• شناسایی تهدید ها
• بررسی شواهد قانونی
• مدیریت لاگ و گزارشگیری

میتوان گفت که اگر در حال مانیتور کردن نیستید فعالیت مدیریتی ندارید و SIEM توانایی های زیادی دارد. اگر سازمان نمی تواند این راه حل را پیاده سازی کند باید از کارشناسان و افراد حرفه ای کمک گرفت. شروع کار سخت ترین بخش کار است و همه روند ها، پروسه ها، سیستم ها و شبکه ها نیازمند مانیتورینگ هستند.

			  

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.