مراکز داده
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
مشاوره، طراحی، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی امن تجهیزات و سرویس های مراکز داده
Read More
0 Comments
شبکه
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
طراحی، مشاوره و پیکربندی معماری منعطف، کاربردی و امن شبکه پیاده سازی و hardening پیشرفته تجهیزات و سرویس های شبکه طراحی، مشاوره و پیکربندی امن تجهیزات و سرویس های شبکه
Read More
0 Comments
داده ها و اطلاعات
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
پشتیبان گیری و بازیابی امن داده ها، پیشتیبان گیری و بازیابی امن سرویس ها، مشاوره و پیاده سازی پشتیبان گیری امن اطلاعات، مشاوره و پیاده سازی پشتیبان گیری امن سرویس ها
Read More
0 Comments
امنیت اطلاعات
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
طراحی، مشاوره، پیکربندی و پشتیبانی امن مرکز عملیات امنیت (SOC) و (NOC) طراحی، مشاوره، پیکربندی و پشتیبانی سیستم مدیریت رخدادها و حوادث امنیتی (SIEM) طراحی، مشاوره، پیکربندی و پشتیبانی امن سازی و مقاوم سازی برنامه های کاربردی و سیستم عامل ها، سرورها و تجهیزات شبکه ارائه و پیاده سازی چارچوب تداوم کسب و کار (BCMS) ارزیابی و مدیریت ریسک، مشاوره و پیاده سازی ISMS انجام تست نفوذ تخصصی تجهیزات شبکه
Read More
0 Comments